بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر مزیت رقابتی سازمان بر اساس رویکرد منبع محور

چکیده : بهره مندی از مدیران شایسته به عنوان عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئله ای که دارای اهمیت زیادی می باشد این است که کدام یک از منابع سازمان می توانند به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود .تئوری منبع محور،یکی از مهم ترین تئوری هایی […]

ادامه مطلب

بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و شايستگي مديريتي مديران

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و شايستگي مديريتي مديران در بانک­های شهر اصفهان بوده است. برای این منظور ابتدا مؤلفه­هاي اعتماد سازماني و مؤلفه­هاي شايستگي مديريتي مديران مورد بررسي تحليلي قرار گرفته و سپس اقدام به تدوين معادله ارتباط بين دو مؤلفه شده است. لذا پرسشنامه­ای در قالب ۴۴ سوال […]

ادامه مطلب