کارگاه مقاله نویسی

انواع اصلی مقالات:

هر مقاله علمی، حاصل گزارش یک تحقیق و پژوهش (research) یا کار مطالعاتی (study) است که در چارچوب استاندارد یک نوع مقاله تدوین و منتشر می شود.

انواع اصلی مقالات عبارتند از:

  1. مقاله علمی-عمومی
  2. مقاله علمی-ترویجی
  3. مقاله علمی-پژوهشی
  4. مقاله کنفرانسی
  5. مقاله ISC
  6. مقاله ISI
  7. مقاله علمی-مروری

مقالات علمی-عمومی

این مقالات یافته های علمی که جنبه خبری و اطلاع رسانی برای عموم جامعه دارند را در قالب مقاله یا سرمقاله عمومی تدوین می نمایند.

این مقالات در نشریات، سایتها و روزنامه های بدون رتبه علمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر می شوند.

مقالات علمی-ترویجی

این مقالات برای ارتقای سطح اطالاعات خواننده موضوعی علمی را ترویج می کند. اصولاً این مقالات جز آشناسازی هدفی ندارند و می توانند ترجمه با تألیف باشند.

این مقالات در نشریات مصوب علمی-ترویجی وزارت علوم منتشر می شوند و مخاطب آنها، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانش آموزان دبیرستان، صنعت گران، مخترعان، کارآفرینان و افراد دارای تحصیلات غیر رسمی هستند.

مقالات علمی-پژوهشی

این مقالات از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار می باشد و نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر می گردد.

این مقالات در نشریات مصوب علمی-پژوهشی وزارت علوم منتشر می شوند و مخاطب آنها، اساتید دانشگاهها، دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی هستند.

مقالات کنفرانسی

این مقالات حاصل نتایج تحقیقهای مرتبط با اهداف و محورهای خاص هر کنفرانس تدوین می یابد و در کتاب یا مجله مجموعه مقالات کنفرانس منتشر می شود.

هر کنفرانس با توجه به اهداف و مخاطبانش، استانداردهای مقالات خود را متناسب با علمی-ترویجی یا علمی-پژوهشی تعیین می کند و در دو سطح ملی و بین المللی برگزار می گردد. این مقالات به صورت پوستر، شفاهی و سفارشی پذیرفته می شود.

مقالات ISC

شامل مقالات معتبر کنفرانسی یا مجلات علمی-پژوهشی است که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Islamic world Science citation center) نمایه می شوند.

این پایگاه همانند ISI دارای مقالات دانشمندان است که از سال ۱۳۸۷ برای نمایه مقالات فارسی، انگلیسی و عربی در ایران راه اندازی شده است و هم اکنون به فعالیت می پردازد.

مقالات ISI

شامل مقالات معتبر کنفرانسی یا مجلات علمی-پژوهشی است که در مؤسسه اطلاعات علمی (Institute for Scieintific Information) نمایه می شوند.

ISI یکی از مؤسسات معتبر در عرصه جهانی می باشد و بدلیل دارا بودن استانداردهای بالای علمی و ارزیابی، در حال حاضر در جایگاه نخست جهانی قرار گرفته است.

مقالات علمی-مروری

مقاله ای است که به یک زمینه تخصصی یا به یک مسئله کاملاً تخصصی در سطح جهان می پردازد. نویسنده چنین مقاله ای باید خودش در آن زمینه یا آن مسئله متخصص باشد و تحقیقاتی در آن زمینه منتشر کرده باشد. نویسنده مقاله علمی-مروری معمولاً از متخصصان ارشد بین المللی است.

این مقالات شامل اندیشه ها و نظریه های صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف است که در اثر تجربه زیاد و تسلط کافی بر آن حوزه علمی ارائه میشود.


 

تعریف ضریب تأثیر

ضریب تأثیر یا درجه تأثیر (Impact factor) ، همه ساله توسط ISI بر مبنای ارجاعات به هریک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا (Reports Citation Journal) یا به اختصار JRC منتشر می شود. این ضریب نه برای مقاله  یا نویسنده بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد.

مثلاً اگر در سال ۱۳۹۳ جمعاً ۴۰۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۶۰ مقاله و در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۴۰ مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم ۴۰۰ بر ۵۰۰ به دست می آید که به میزان ۸/۰ است.