گروه آموزشی و  پژوهشی ارگ دانش متشکل از تعدادی از کارشناسان ، اساتید مجرب و فارغ التحصیلان رشته آمار از دانشگاههای صنعتی و دانشگاه اصفهان می باشند که سالها تجربه کاری دارند . گروه پژوهشی خانۀ پژوهش سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل های آماری و پروژه های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور ، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش ها و تکنیک های به روز آماری، بردارد و در زمینه تحلیل های آماری به دانشجویان و تمامی پژوهشگران عزیز در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات ارائه دهد. این خدمات شامل همکاری در زمینه نرم افزارهای زیر می باشد.. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان ها و شرکت هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می توانند از خدمات آماری با کیفیت بهره مند شوند .

 

 1. نرم افزار MATLAB
 2. نرم افزار STATA
 3. نرم افزار Microfit
 4. نرم افزار EQS
 5. نرم افزار SPSS
 6. نرم افزار COMFAR
 7. نرم افزار OXMETRICS
 8. نرم افزار LINGO
 9. نرم افزار GAMS
 10. نرم افزار SAS
 11. نرم افزار STATISTICA
 12. نرم افزار MINITAP
 13. نرم افزار Splus
 14. نرم افزار Eviews
 15. نرم افزار Lisrel
 16. نرم افزار Microfit
 17. نرم افزار Mapple
 18. نرم افزار Axume
 19. نرم افزار PHStat
 20. نرم افزار SigmaPlot
 21. نرم افزار DE
 22. نرم افزار PQ Method
 23. نرم افزار GeoDa
 24. نرم افزار R
 25. نرم افزار FX Equation 4.004.5
 26. نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3
 27. نرم افزار ProKalc 7.9f
 28. نرم افزار GA Solver
 29. نرم افزار Fuzzy Topsis Solver
 30. نرم افزار Gretl
 31. نرم افزار RATS
 32. نرم افزار CATS
 33. نرم افزار Algebra Equation Solver
 34. نرم افزار WINQSB
 35. نرم افزار SHAZAM 14
 36. نرم افزار Algebrator 4.2 Build
 37. نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276
 38. نرم افزار Basic Math Solved! 2008
 39. نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536
 40. نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41
 41. و.a