بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر مزیت رقابتی سازمان بر اساس رویکرد منبع محور

چکیده :

بهره مندی از مدیران شایسته به عنوان عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئله ای که دارای اهمیت زیادی می باشد این است که کدام یک از منابع سازمان می توانند به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود .تئوری منبع محور،یکی از مهم ترین تئوری هایی است که در باب مزیت رقابتی مطرح گردیده است.این تئوری مزیت رقابتی را حاصل منابع درونی سازمان دانسته است.هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر  شایستگی مدیران بر مزیت رقابتی سازمان بر اساس رویکرد منبع محور(مورد مطالعه :شرکت …………… )می باشد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است.پایایی پرسشنامه بر اساس نمونه اولیه برابر (=%۸۹α) به دست آمده است.داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با مدیران وکارمندان مربوطه استخراج گردیده است.برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای lisrel, spss  استفاده شده است .روایی و پایایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به طور کلی شایستگی مدیران رابطه مثبت و معنی داري با مزیت رقابتی پایداردارد. هر چه توجه به شایستگی مدیران بیشتر مد نظر قرار گیرد بر مزیت رقابتی و ابعاد آن از قبیل با ارزش بودن منابع رقابت پذیر، کمیابی منابع رقابت پذیر، و تقلید ناپذیری منابع رقابت پذیر و واستفاده و حمایت سازمان از منابع رقابت پذیر اثر مثبت میگذارد و بیشتر منجر به ایجاد مزیت رقابتی می شود. لازم به ذکر است که در این مطالعه و مدل بررسی شده منابع از دیدگاه منبع محور بر مزیت رقابتی اثر گذار نیست.

کلید واژه‌ها: شایستگی ، انواع شایستگی ،مزیت رقابتی  ، دیدگاه منبع محور

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

نه − سه =