بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و شايستگي مديريتي مديران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و شايستگي مديريتي مديران در بانک­های شهر اصفهان بوده است. برای این منظور ابتدا مؤلفه­هاي اعتماد سازماني و مؤلفه­هاي شايستگي مديريتي مديران مورد بررسي تحليلي قرار گرفته و سپس اقدام به تدوين معادله ارتباط بين دو مؤلفه شده است. لذا پرسشنامه­ای در قالب ۴۴ سوال طراحی گردید که ۵ سوال مربوط به مشخصات عمومی و ۳۹ سوال مربوط به متغیرهای وابسته بود. روش پژوهش مبتني بر تحليل توصيفي از نوع همبستگی مي­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۷۲۰ نفر از کارکنان بانک­های دولتی و خصوصی می­باشد و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس ۵۳۲ نفر از كاركنان بانک­های دولتی و خصوصی شهر اصفهان است و از ۵۳۲ پرسشنامه توزیعی ۴۳۶ پرسشنامه تکمیل شد که مبنای محاسبات قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و مقدار آن ۰٫۸۸۵ به دست آمد برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای lisrel, spss  استفاده شده است .تحليل داده­ها نشان مي­دهد كه بين مولفه­های شايستگي مديريتي مديران (شم سیاسی، مهارت­های استراتژیک، نوآوری و دورنگری، مدیریت پیچیدگی، انطباق پذیری، یادگیری مستمر، رهبری، هوش عاطفی، توانایی فنی، مدیریت عملکرد، خطرپذیری، مشارکتو شبکه سازی، باز بودن برای سبک­های جدید مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، اعمال ارزش های اخلاقی، ارتباطات و مذاکرات) و اعتماد سازماني در بانک­های شهر اصفهان رابطه­ي مثبتي وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: اعتماد درون سازمانی، شایستگی مدیریتی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

8 + 2 =