• Catia سطح ۱

 • Catia سطح ۲

 • Catia سطح ۳

 • SolidWorks پایه

 • SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)

 • Inventor مقدماتی

 • Inventor پیشرفته

 • Pro\Engineer سطح ۱

 • Pro\Engineer سطح ۲

 • Mechanical

 • PowerMill

 • AutoCAD 2D

 • AutoCAD 3D

 • AutoCAD حرفه ای

 • Rhino

 • ArtCAM