• نقشه خوانی صنعتی

  • Matlab پایه

  • شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

  • پردازش تصویر با MATLAB

  • Tekla Structuresسطح ۱

  • Tekla Structuresسطح ۲

  • دوره آموزش نگارش مقالات